Avis Car Rental

>
>
South Dakota

Avis Car Rental locations & hours in South Dakota


Avis Car Rental - Aberdeen

4740 6th Avenue Se Rm 139, Aberdeen, South Dakota 57401
(1) 605-225-9153

Avis Car Rental - Pierre

3605 Airport Road, Pierre, South Dakota 57501
(1) 605-224-2911

Avis Car Rental - Rapid City

4550 Terminal Road, Suite 107, Rapid City, South Dakota 57703
(1) 605-393-0740

Avis Car Rental - Sioux Falls

2801 Jaycee Lane, Sioux Falls, South Dakota 57104
(1) 605-336-1184

Avis Car Rental - South Dakota

All Avis Car Rental locations and store hours in South Dakota

Number of stores: 4
State: South Dakota change stateCities